Overzicht tekens

Deze pagina geeft een overzicht van de tekens die op deze website worden gebruikt. Zij zijn gebaseerd op de Spelling 2003 voor de Limburgse dialecten. Dit overzicht is ook in de vorm van een boekenlegger beschikbaar en kan gratis worden besteld op: streektaal@hklimburg.nl.

klank

voorbeelden

-ie-

geliek

liem

-ieë-

twieë

mieër

-i-

pit

ich

-ee-

leef

breef

-è-

mès

bèd

-ae-

hae

paeper

-àè-

dàèrm

gàèldj

-e-

sjlech

vrek

-uu-

buun

luuj

-uue-

druueg

gruuets

-u-

put

rundje

-eu-

deur

speule

-ö-

höbbe

pötje

-äö-

päölke

täöfelke

-oe-

floep

loere

-oeë-

roeëd

broeëd

-oea- 

Thoear 

groeat 

-ó-

bóks

rónk

-ò-

dòw

tròm

-oo-

good

book

-o-

pot

rot

-ao-

paol

taofel

-a-

pak

lak

-á-

stárt

kár

-â-

hâls

stânk

-aa-

flaaj

naas

-eë- 

eëpel 

geëve 

-oa-

oam 

koale 

-öä- 

vöäl 

böäke

-aw-

hawte 

sjaw 

-euë-

greuëtsj

reuëske

-iè-

twièling

fièske

-uè-

duèske

sjtruè

-i-j-

dri-j

bli-j

-tj/-dj

kantj

brandj

-nj

wónj

vinje

-lj

naolj

wilje

-gk-

ligke

brögke

sj-/zj-

sjoon

zjwaor